Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  Висновок Ревізора за 2013 рік


Висновок Ревізора  

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕБУС УКРАЇНА»

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 року


У відповідності із пунктом 12.8. Статуту Товариства Ревізором чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства Руденко Т.М. була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його роботи 2013 рік. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2013 року, Звіту про фінансові результати за 2013 рік, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.        

                                                                    

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

64196

48758

Основні засоби 

9

11

Довгострокові фінансові інвестиції 

29000

54467

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

48758

64196

Грошові кошти та їх еквіваленти 

-

-

Нерозподілений прибуток 

3

3

Власний капітал 

606

604

Статутний капітал 

600

600

Довгострокові зобов'язання 

-

33410

Поточні зобов'язання 

63591

14744

Чистий прибуток (збиток) 

1

2

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

4

4

                                                                                                      

На думку Ревізора у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2013р. становить 606 тис. грн.

 

Складові чистих активів (власного капіталу) наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис. грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал

600

Резервний капітал

3

Нерозподілений прибуток

3

Власний капітал (Активи-Зобов’язання)

606

 

За даними Товариства протягом 2013 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності,

6,420 млн. грн.

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

1

 ДД-155/190813/26  (19.08.13)

Продаж облігацій

14,060 млн.-21,9%

Наглядова Рада

2

 БВ-111/140613/142  (19.06.13)

Продаж сертифікатів

20,000млн.-31,15%

Загальні збори акціонерів

3

 ДД-111/140613/143  (19.06.13)    

Продаж сертифікатів

9,443 млн.-14,71%

Наглядова Рада

4

 ДД-220/281112/48  (29.11.13)    

Продаж сертифікатів

7,204 млн.-11,22%

Наглядова Рада

5

13/06/10-01 від 10.06.13 р.

Купівля частки

27,735млн-43,20%

Загальні збори акціонерів

6

Акт пред`явлення векселів (15.08.13)

Векселі

14,088млн.21,94%

Наглядова Рада

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

 

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність
ПАТ «РЕБУС УКРАЇНА» про результати господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

 

 

 

Ревізор ПАТ «Ребус Україна»         __________________              /Т.М. Руденко/

 

 

ProEmitent.INFO